تاریخ ایل بختیاری

نمودار سازمانی ایل بختیاری
نویسنده : محمدمهدی مسیحی - ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٩
 

شاخه چهارلنگ....


شاخه چهارلنگ
- طایفه محمد صالح - طایفه زلکی - طایفه موگویی - طایفه میوند
- طایفه گندل زو (کنرسی)

شاخه چهارلنگ ( محمد صالح )

- تیره اورش - تیره محمد جلالی - تیره کاقلی - تیره عادکار
- تیره آل داود - تیره قلی - تیره آرپناهی - تیره منزایی


شاخه چهارلنگ (زلکی )

- تیره زلقی (زلکی) - تیره جاوند
- تیره میمون جایی - تیره سادات احمدی

شاخه چهارلنگ (موگویی )
- تیره شیخ سعید - تیره پیرگویی - تیره جوی گوی - تیره دیویتی
- تیره شیسا س - تیره مهدور


شاخه چهارلنگ (میوند)

- تیره بساک - تیره پولادوند - تیره ابدال وند - تیره حاجیوند
  تیره عینی وند - تیره جلیل وند - تیره خانه قائد شهروسوند
- تیره ملک محمودی - تیره آدینه وند - تیره گرگی وند


شاخه چهارلنگ (کندل زو"کنرسی")

- تیره محمد جعفری - تیره بابا جعفری - تیره عالی جعفری - تیره غریبوند
- تیره هرکل وند - تیره کشبل - تیره سندلی - تیره آل خورشیدی
- تیره ایش کشاس - تیره مکوند - تیره زنگنه - تیره کرد زنگنه
- تیره بلواسی (ابولعباسی ) - تیره آ خورشیدی - تیره ممبینی
- تیره گربچه - تیره سیلان - تیره پوستین بکول - تیره اسفرین
- تیره بوربورون - تیره عاشوروند - تیره عالینوند - تیره برون تمبی
- تیره سهونی - تیره گرگری - تیره ورمحمد - تیره استکی- تیره خلیل - تیره تساروند - تیره بدرفته - تیره دوبروند

-تیره فرخ وند - تیره جمالوند - تیره خونباوا - تیره چاربری
- تش دربالایی - تش گرویی - تش موزرمنی - تیره هارونی
- تیره کشول - تیره باوا - تیره آب دانگه - تیره اورک- تیره باورساد - تیره حموله - تیره کهکش - تیره ساد

- تیره ششکی - تیره مترک- تش تیزگرد - تیره اردشیری - تیره داود محمدی - تیره شیخ
- اولاد خسروی - اولاد طاهری - اولاد بهزادی - اولاد رضائی

-اولاد حسینی- اولاد ذوالفقاری - اولاد اردشیری - اولاد محمدی

- اولاد قاسم - اولاد داودی

- اولاد چراغی - اولاد حیدری - اولاد مددی - اولاد خیراله پور

- اولاد رضائی - اولاد جمالی - اولاد شیخی - اولاد بهرامی
- اولاد عسکری - اولاد مرادی - اولاد مردانی


ادامه طبقه بندی شاخه هفت لنگ

شاخه هفت لنگ 2- (باب دورکی )
- طایفه هیهاوند - طایفه کورکور - طایفه اسیوند - طایفه موری
- طایفه قندعلی (گندلی) - طایفه بابااحمدی - طایفه آسترکی - طایفه عرب کمری
- طایفه شهنی - طایفه سزار - طایفه نورآباد


باب دورکی (طایفه زراسوند یا هیهاوند)

- تیره اولاد جعفرقلی خان - تیره احمد خسروی - تیره خدری
- تیره خدرسرخ - تیره توشمال - تیره علاسوند
- تیره سیف دین وند - تیره هیهاوند - تیره کورکور
- تیره گورکه - تیره زنبور - تیره ایمری
- تیره میر - تیره یتیم - تیره باپیر
- تیره پیوندی - تیره شهو - تیره گرما

باب دورکی (تیره اسیوند)

- تش پل - تش گاودوش - تش شهماروند
- تش بردین - تش شاهرخ وند - تش خواجه وند


باب دورکی (طایفه موری)- تیره کریم وند - تیره اسدوند - تیره عبدوند - تیره غریب کر

- نیره عیدی وند - تیره قاسمعلی وند - تیره عوروند- تیره علیجانوند - تیره بوری - تیره کرداک ونی

- تیره کرطلائی - تیره شیخ سلیمانیباب دورکی (طایفه قندعلی"گندلی" )


- تیره سلطانی وند - تیره کول وند - تیره جلیلوند - تیره نورعلی وند

- تیره بازی وند - تیره مدولی - تیره خواجه وند - تیره جمالوند
- تیره شهریاروند
- تیره سرقلی - تیره سادات علی کولی

باب دورکی (تیره اسیوند)

- تش پل - تش گاودوش - تش شهماروند
- تش بردین - تش شاهرخ وند - تش خواجه وند


باب دورکی (طایفه موری)


- تیره کریم وند - تیره اسدوند - تیره عبدوند - تیره غریب کر

- نیره عیدی وند - تیره قاسمعلی وند - تیره عوروند
- تیره علیجانوند - تیره بوری - تیره کرداک ونی

- تیره کرطلائی - تیره شیخ سلیمانی

باب دورکی (طایفه قندعلی"گندلی" )
- تیره سلطانی وند - تیره کول وند - تیره جلیلوند - تیره نورعلی وند
- تیره بازی وند - تیره مدولی - تیره خواجه وند - تیره جمالوند
- تیره شهریاروند
- تیره بزرگ ورناصری


- تیره ورناصری - تیره صالح بابری - تیره بره بی چاست


باب دورکی (طایفه بابا احمدی )
- تیره درویش آدمی - تیره درویش میرحاج - تیره برام
- تیره احمد فخردین - تیره ادیوی - تیره کوهی
- اولاد عرب - اولاد کریم - اولاد کاظم

- اولاد میرزا حسین - اولاد شنبه - اولاد القاصتیره بزرگ سراجد ین وند (تیره برام)

- اولاد کیخارضا علی - اولاد خیراله - اولاد حسین
- اولاد قربان - اولاد سبزعلی


شاخه هفت لنگ

شاخه هفت لنگ 1- (باب دیناران)
- طایفه عالی محمودی مهرعلیخانی - طایفه عالی محمودی علیمردانخانی
- طایفه اورک - طایفه لجمیر اروک
- طایفه شالو - طایفه سهید
- طایفه گورویی - طایفه نوروزی
- طایفه سرقلی - طایفه بویری
- طایفه کورکورباب دیناران (طایفه عالی محمودی مهرعلیخانی)

- تیره ملامرادی - تیره عبده وند - تیره دوبرایی - تیره قریشوند
-تیره اورک شالو - تیره شیخ - تیره لندی - تیره درویش
- تیره شیخ سلطان دیناور - تیره احمدمیرحاجی - تیره فضلعلی وند
- تیره شهولی وند - تیره مهرعلی وند - تیره حاتم وند
- تیره شیخ آلی وند
باب دیناران (طایفه محمودی علیمردانخانی)- تیره میرزا (سیلگون) - تیره اولاد - تیره علیرضا وند - تیره صالحوند

- تیره قیصروند - تیره لک - تیره سادات علی کولی (چغاخور)


باب دیناران (طایفه سهید"سعید")

- تیره کی شمسوری - تیره کی مقصودی - تیره کی باندری
- تیره شهپیری - تیره چاتی - تیره خدابخشی
- تیره بوگرکو - تیره سرملی - تیره باتابه ایباب دیناران( طایفه گورویی)

- تیره محمد شوسنی - تیره پونه - تیره عیسی وند
- تیره شب کوری - تیره الماسی - تیره سیری بیریباب دیناران(طایفه نوروزی)


- تیره بامیروند - تیره کمال وند - تیره یارعلی وند
- تیره ابراهیم وند - تیره خورشید وند - تیره غلام وند

باب دیناران(طایفه سرقلی )

- تیره سرقلی - تیره غریبی - تیره طهماسبی
- تیره گدایی - تیره گاویار - تیره زیلایی
- تیره قاسمی - تیره میریباب دیناران(طایفه بویری حسنخانی)

- تیره بویری کاظمی - تیره شیخ وند - تیره غلام وند
- تیره گلالی - تیره اسماعیل وند - تیره شعب غلام وند
- تیره اولاد حاجی - تیره اولاد محمدباب دیناران(طایفه کورکور)

- تیره کورکور - تیره شاسه وند
باب دیناران(طایفه اورک)

- تیره اولاد حاجی علی - تیره غلام - تیره موزرمی
- تیره قلعه سردی - تیره خدابخشی - تیره چهاربنیچه
- تیره خواجه - تیره زندی - تیره آل داودی
- تیره گل بامکی - تیره ممسنی - تیره گیشخالی

- تیره جلالی - تیره غریبی - تیره سادات شاهزاده غالب


- تیره ورناصری - تیره شاپوری - تیره لندی


- تیره گوزلکیباب دیناران(طایفه لجمیر اورک)

- تیره آراحمدی - تیره سخندری - تیره کری
- تیره گپی - تیره جیره - تیره درویش ممون


باب دیناران(طایفه شالو)


- تیره شالو - تیره راکی - تیره شیرازی - تیره میوند
- تیره اسیمومحمدی - تیره حاجی وند - تیره لری - تیره لوک
1- تیره بزرگ سراجدین وند 2- طایفه کندل زو ( سهونی) 3- طایفه سهونی ( تیره حموله) 5- طایفه سهونی ( تیره اردشیری) 2- تیره بزرگ بوری باب 1 - تیره بزرگ جلیلوند 2- تیره بزرگ ورناصری
4- طایفه سهونی ( تش تیزگرد) 6- طایفه سهونی (تیر ه داودمحمدی) 7- طایفه سهونی ( تیره شیخ ) 1- تیره بزرگ جلیلوند 1- تیره بزرگ بردین باب 2- تیره بزرگ بوری باب
1- طایفه محمد صالح (تیره منزایی) 1 - تیره بزرگ بردین باب 2 - تیره بزرگ بوری باب 1- تیره بزرگ بردین باب 1 - تیره بزرگ جلیلوند 2- تیره بزرگ ورناصری 1 - تیره بزرگ بردین باب 2 - تیره بزرگ بوری باب 1- تیره بزرگ جلیلوند 1- تیره بزرگ سراجدین وند 2- تیره بزرگ کشکی 2- تیره بزرگ کشکی َََ


 
comment نظرات ()